Punktskatter
� en handbok
   
 
Författare:Olsson Stefan
Titel:Punktskatter � en handbok
Utgivningsår:2009
Omfång:256 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139013136
Ämnesord:Skatterätt

SLUT på förlag

 

Som punktskatter betecknas ett antal skatter, som läggs på särskilt utvalda varor eller tjänster. Till de ekonomiskt mest betydelsefulla räknas skatterna på alkohol, tobak och energi. Även flertalet miljöskatter är utformade som punktskatter. I boken behandlas även nytillkomna skatteformer, som trängselskatten och skatten på trafikförsäkringspremier. Boken ger en bred bild av de svenska punktskatterna och av de harmoniserade gemenskapsrättsliga bestämmelserna. Särskild tonvikt läggs på avgränsningen av skatteplikt, skattskyldighet och tidpunkten för skattskyldighetens inträde för de olika punktskatterna. Utöver de materiella skattereglerna beskrivs även redovisning av skatt.

Till boken är fogat:
- Utförligt rättsfallsregister med domar från Regeringsrätten och EG-domstolen.
- Hänvisningar till Skatteverkets allmänna råd och skrivelser.

Boken är i första hand avsedd som handbok för praktiskt verksamma jurister, men kan även användas i undervisning och av den som behöver information om punktskatter.

Stefan Olsson är docent i finansrätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, och universitetslektor vid Karlstads universitet. Han disputerade 2001 med en avhandling om punktskatter i ett svenskt och europeiskt perspektiv och har sedan dess publicerat ett antal artiklar om punktskatter. Han är också verksam som konsult i punktskattemål.
 
  © 2017 Jure AB