Prop. 2008/09:118 Straffet för mord m.m.
   
 
Titel:Prop. 2008/09:118 Straffet för mord m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:92 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200809118
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2008/09:118
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 39 SEK exkl. moms

 

Förslag att straffskalan för mord ändras från fängelse i tio år eller på livstid till fängelse i lägst tio år och högst 18 år eller på livstid.

Syftet är att skapa utrymme för en mer nyanserad straffmätning för mord och en höjd straffnivå för det tidsbestämda straffet för detta brott.

Ett höjd straffmaximum till 18 år föreslås också för andra brott för vilka det är föreskrivet fängelse på både viss tid och livstid, exempelvis människorov, grov mordbrand, grovt sabotage, grovt spioneri, folkrättsbrott, folkmord och terroristbrott. Dock ej för brott som förutsätter att riket är i krig eller att andra sådana utomordentliga förhållanden råder.

Vidare föreslås att det tidsbestämda fängelsestraffet får bestämmas till högst 18 år även vid flerfaldig brottslighet eller återfall i särskilt allvarlig brottslighet. Slutligen föreslås att den som har begått ett mord eller något annat av de nömnda brotten före 21 års ålder får dömas till fängelse i upp till 14 år för brottet i stället för som i dag högst tio år.
 
  © 2017 Jure AB