SOU 2009:38 Ingen får vara Svarte Petter
� Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten
   
 
Titel:SOU 2009:38 Ingen får vara Svarte Petter � Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten
Utgivningsår:2009
Omfång:242 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138231975
Kommitte:Vistelseutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:38
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 290 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår en rad ändringar och kompletteringar av socialtjänstlagen för att bl.a. förtydliga kommunernas ansvar för personer som saknar tydlig tillhörighet till en viss kommun.

Enligt socialtjänstlagen är det den kommun där den enskilde vistas som har ansvaret för att han eller hon får stöd och hjälp enligt socialtjänsten. Utredningen föreslår att förutom denna huvudregel ska vistelsekommunens ansvar vara begränsat till akuta stöd- och hjälpinsatser om den enskilde är bosatt i en annan kommun.

Utredningen har även granskat ansvaret för hemtjänst åt äldre och andra när de t.ex. vistas i sin sommarstuga i en annan kommun än de är bosatta, och anser där att "semesterkommunen" ska ha ansvaret.

Vidare föreslår man regler som ska klargöra vilken kommun som har ansvar för personer som utsätts för våld av närstående eller hotade vittnen som måste byta bostadsord samt hemlösa som rör sig mellan olika kommuner. Utredningen vill också genom några förslag underlätta ansvarsfördelningen när personer evakueras till Sverige efter en naturkatastrof utomlands.

Dessutom föreslås nya regler för att förenkla och påskynda överflyttningen av ärenden mellan kommunerna.

 
  © 2017 Jure AB