Ds 2009:16 Produktsäkerhet vid offentliga tjänster
   
 
Titel:Ds 2009:16 Produktsäkerhet vid offentliga tjänster
Utgivningsår:2009
Omfång:58 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232057
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:16
Ämnesord:Offentlig rätt , Marknadsrätt

Pris: 180 SEK exkl. moms

 

Produktsäkerhetslagen (2004:451; PSL) tillämpas för närvarande i fråga om varor och tjänster som tillhandahålls i näringsverksamhet och varor som tillhandahålls i offentlig verksamhet. Det utredningsuppdrag som redovisas i denna departementspromemoria innebär bl.a. att utreda om lagen kan utvidgas till att omfatta också offentliga tjänster.

I departementspromemorian framhålls som skäl för den avsedda reformen framför allt att säkerhetsproblem kan uppkomma bl.a. vid offentlig serviceverksamhet; här föreligger sådana likheter med privat verksamhet att det bl.a. från konkurrenssynpunkt är naturligt att tillämpa samma regler. Reformen skulle även i övrigt fylla vissa luckor i konsumentskyddet och bör kunna göra myndigheter mera säkerhetsmedvetna. När det gäller myndighetsutövning, är det visserligen problematiskt att låta en tillsynsmyndighet ingripa mot ansvariga myndigheter med förelägganden, förbud och sanktionsavgifter, men i övrigt kan det vara rimligt att man också i sådana fall följer PSL:s regler t.ex. genom att iaktta säkerhetskrav och ge behövlig information. Också vid myndighetsutövande verksamhet kan alltså lagen tilllämpas med vissa begränsningar.

Övervägande skäl synes därför tala för en utvidgning - något som dels framstår som motiverat från konsumentsynpunkt, dels bör medföra konkurrensneutralitet i förhållande till näringslivet. Även vid offentliga tjänster bör dock lagens undantag för risker omfattade av särskilda säkerhetskrav i någon nationell författning eller i en EG-förordning gälla.

Enligt promemorian går reformen att genomföra med obetydliga ändringar i PSL. I förtydligande syfte föreslås också en regel om att det anses som tjänst när en näringsidkare eller myndighet tillhandahåller en lokal eller anläggning för tillfällig användning av konsumenter.
 
  © 2017 Jure AB