Äganderätten
� dess omfattning och begränsningar
   
 
Författare:Åhman Karin
Titel:Äganderätten � dess omfattning och begränsningar
Utgivningsår:2009
Omfång:165 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176787298
Typ av verk:Samlingsverk
Ämnesord:Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 272 SEK exkl. moms

 

Antologin består av nio fristående uppsatser med ett gemensamt tema; omfattningen och begränsningen av egendomsskyddet i regeringsformen 2 kap. 18 § och artikel 1 första tilläggsprotokollet till Europakonventionen. Den röda tråden i boken utgörs av de intressemotsättningar som uppstår mellan egendomsskyddet och andra, starka intressen. En väsentlig fråga är hur dessa ska hanteras. Flera rättsområden behandlas förutom den konstitutionella rätten och europarätten: aktiebolagsrätten, skatterätten, fastighetsrätten och miljörätten. Även renodlat historiska perspektiv finns representerade.

Boken är ett resultat av samarbete mellan flera av författarna på fördjupningskursen Principer för egendomsskyddet som pågått vid juridiska institutionen, Uppsala. Den ger en bild av aktuell forskning och rättspolitisk debatt inom ett brett och väsentligt ämne i den konstitutionella rätten.

Innehåll:
Förord 7
Förkortningar 11
Om strandägarens rätt
Bertil Bengtsson 13
Vad är rättvis ersättning när mark tas i anspråk med tvång?
Fredrik Bonde 31
Bravaden i Burlöv
– några reflektioner om äganderätten, staten och kapitalet
Clarence Crafoord och Gunnar Strömmer 53
Tvångsinlösen av aktier – ett konstitutionellt problem?
Måns Karlsson 69
Hur påverkas svensk äganderättsdebatt av
Europadomstolens praxis?
Joakim Nergelius 85
Skatt och egendomsskydd
Fredrik Sterzel 97
Eviga problem
– Om makars äganderätt i ett långtidsperspektiv
Maria Ågren 115
Äganderätten i konflikt med andra skyddsvärda rättigheter
eller intressen
Karin Åhman 131
Allemansrätten och markägaren
Åsa Åslund 143
 
  © 2017 Jure AB