SOU 2009:60 Återvändandedirektivet och svensk rätt
   
 
Titel:SOU 2009:60 Återvändandedirektivet och svensk rätt
Utgivningsår:2009
Omfång:234 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:9789138232385
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2009:60
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 430 SEK exkl. moms

 

Förvarsutredningen har i uppdrag att göra en översyn av de regler om förvar som gäller enligt utlänningslagen. Utredningen har också fått i uppdrag att ta ställning till frågor som rör genomförandet av två EG-direktiv.

I det här delbetänkandet redovisas den del av uppdraget som rör frågor om hur Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/115/EG av den 16 december 2008 om gemensamma normer och förfaranden för återvändande av tredjelandsmedborgare som vistas olagligt i medlemsstaterna (återvändandedirektivet) ska genomföras i svensk rätt.
 
  © 2017 Jure AB