Ds 2009:33 Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m.
   
 
Titel:Ds 2009:33 Förändringar i Lex Sarah-bestämmelsen m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:64 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232491
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:33
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 180 SEK exkl. moms

 

I promemorian föreslås ändrade regler för skyldigheten att anmäla allvarliga missförhållanden, s.k. Lex Sarah-anmälningar, i socialtjänstlagen (2001:453, SoL) och i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Enligt förslaget delas Lex Sarah-bestämmelsen upp i två bestämmelser, den ena som reglerar personalens vakande- och rapporteringsskyldighet och den andra som reglerar skyldigheten för socialnämnden och andra huvudmän att anmäla ett allvarligt missförhållande till tillsynsmyndigheten. Förfarandet blir därmed mer likt mot¬svarande anmälningsförfarande inom hälso- och sjukvården.

Lex Sarah-bestämmelsen i SoL föreslås utvidgas till att gälla inom hela socialtjänsten och inom Statens institutionsstyrelses (SiS) institutioner. Enligt förslaget ska rapporterade missförhållanden utredas. Endast allvarliga missförhållanden ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

I promemorian föreslås vidare att det i SoL och LSS införs bestämmelser om bevarande av rapporter om missförhållanden i enskild verksamhet. Rapporter om missförhållanden, den utredning som har gjorts och övrig dokumentation i ärendet ska bevaras och därefter gallras fem år efter det att sista anteckningen gjordes. Den nämnd som har beslutat om en insats som genomförs i enskild verksamhet får en möjlighet att träffa avtal med den som bedriver verksamheten om att handlingarna ska överlämnas till nämnden när gallringsskyldigheten inträder.

Slutligen föreslås i promemorian en ändring i skollagen (1985:1100) med anledning av att tillsynsansvaret för verksamhet vid vissa elevhemsboenden föreslås flyttas från länsstyrelsen till Socialstyrelsen. Denna bestämmelse föreslås träda i kraft den 1 april 2010 och övriga bestämmelser den 1 januari 2011.
 
  © 2017 Jure AB