Ds 2009:24 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet
   
 
Titel:Ds 2009:24 Effektivare skatter på klimat- och energiområdet
Utgivningsår:2009
Omfång:230 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232330
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:24
Ämnesord:Skatterätt , Miljörätt

Pris: 282 SEK exkl. moms

 

Regeringen har i 2009 års klimatproposition (prop. 2008/09:162 En sammanhållen klimat- och energipolitik), mot bakgrund av det hittills genomförda analysarbetet inom Regeringskansliet, aviserat vissa strukturella förändringar av skattesystemet, i syfte att göra det enklare att genomföra träffsäkra och ändamålsenliga styrmedelsförändringar. Med utgångspunkt i den förändrade skattestrukturen har regeringen aviserat skatteförslag som bedöms minska utsläppen av växthusgaser samt bidra till att målen för andel förnybar energi och ökad energieffektivisering kan uppnås.

I denna promemoria redovisas förslag till lagstiftning i dessa frågor. Det rör sig om åtgärder som är avsedda att träda i kraft successivt vid fyra olika tidpunkter - den 1 januari 2010, den 1 januari 2011, den 1 januari 2013 samt den 1 januari 2015. Förslag till lagstiftning om det i 2009 års klimatproposition aviserade undantaget från fordonsskatt för nya miljöbilar under de första fem
åren remitteras i särskild ordning.
 
  © 2017 Jure AB