Ds 2009:32 Teknisk sprit m.m.
   
 
Titel:Ds 2009:32 Teknisk sprit m.m.
Utgivningsår:2009
Omfång:132 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232484
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:32
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 190 SEK exkl. moms

 

I promemorian lämnas förslag till nya regler om handel med teknisk sprit och alkoholhaltiga preparat. De nya reglerna arbetas in i alkohollagen (1994:1738) och lagen (1961:181) om försäljning av teknisk sprit m.m. upphävs. För fullständigt denaturerad teknisk sprit ska gälla fri handel utan krav på införseltillstånd eller godkännande. Annan teknisk sprit får säljas av den som är godkänd som upplagshavare för sprit enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt. Försäljning får ske bl.a. till den som har rätt att tillverka alkoholdrycker, till den som har godkänts som skattebefriad förbrukare för sprit enligt lagen om alkoholskatt, till den som behöver teknisk sprit för vissa vetenskapliga och medicinska ändamål samt till den som har rätt till inköp enligt föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer. I samband härmed föreslås att tillstånden avseende tillverkning av sprit och alkoholdrycker enligt alkohollagen avskaffas och ersätts med en rätt för den som är godkänd som upplagshavare enligt lagen om alkoholskatt att tillverka sådana varor. Rening av sprit kommer att likställas med tillverkning.

Handeln med alkoholhaltiga preparat ska i princip vara fri. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Statens folkhälsoinstitut får dock föreskriva begränsningar i rätten till försäljning, då det behövs för att skydda liv och hälsa.

Försäljning av teknisk sprit eller alkoholhaltiga preparat i strid med föreskrifter om denaturering, liksom försäljning eller annan hantering i strid med de föreskrifter till skydd för liv och hälsa som meddelas av regeringen, eller den myndighet som regeringen bestämmer, straffbeläggs.

Lagtexten i denna promemoria utgår från alkohollagen i dess nuvarande lydelse. Alkohollagsutredningen har i sitt betänkande En ny alkohollag (SOU 2009:22) föreslagit omfattande förändringar och omarbetningar av alkohollagen. Utredningens förslag och förslagen i denna promemoria avses beredas i ett sammanhang.
 
  © 2017 Jure AB