Ds 2009:49 Vissa apoteksfrågor
   
 
Titel:Ds 2009:49 Vissa apoteksfrågor
Utgivningsår:2009
Omfång:69 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138232927
Serie:Ds, departementsserien nr. 2009:49
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 178 SEK exkl. moms

 

Det föreslås att det i lagen (2009:366) om handel med läkemedel ska införas ett krav på att den som har tillstånd att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument ska ha ett av Läkemedelsverket registrerat varumärke för öppenvårdsapotek (den s.k. apotekssymbolen) väl synligt. För att få använda symbolen måste öppenvårdsapoteken ingå licensavtal med Läkemedelsverket. De närmare kraven för användandet av symbolen kommer att anges i licensavtalet. Även aktörernas möjligheter att använda symbolen, utöver vad som krävs av lagen, t.ex. inne i apotekslokalen, på personalens rockar eller på kvitton, kommer att regleras genom licensavtalet.

Vidare föreslås att tillverkning av extemporeläkemedel ska få ske även på andra platser än på sjukhusapotek och öppenvårdsapotek, nämligen på s.k. extemporeapotek. För sådan tillverkning ska det krävas tillstånd av Läkemedelsverket. Inrättningarna ska vid tillverkningen vara bemannade med en eller flera farmaceuter. För tillverkning av extemporeläkemedel på öppenvårdsapotek eller sjukhusapotek ska det, liksom i dag, inte krävas något särskilt tillstånd. Extemporeläkemedlen ska även fortsättningsvis få säljas utan godkännande, registrering eller erkännande av ett godkännande eller en registrering.

Slutligen föreslås att Apotekens Service AB ska ha till skyldighet att lämna även administrativa uppgifter till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) för dess tillsyn över utbyte av läkemedel enligt 21 § lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m.m. Det föreslås också att de uppgifter som lämnas ut till TLV för detta ändamål ska redovisas per öppenvårdsapotek samt att inga uppgifter som kan hänföras till en enskild person ska få redovisas för ändamålet.

Lagförslagen föreslås träda i kraft den 1 juni 2010.
 
  © 2017 Jure AB