Prop. 2009/10:50 Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott
   
 
Titel:Prop. 2009/10:50 Avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott
Utgivningsår:2009
Omfång:58 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:200910050
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2009/10:50
Ämnesord:Processrätt , Straffrätt

Pris: 38 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att åtalspreskription, påföljdspreskription och absolut preskription för mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord samt terroristbrott som begås genom mord eller dråp avskaffas beträffande vuxna lagöverträdare. Även försök till mord, dråp, folkmord samt terroristbrott som begås genom mord eller dråp undantas beträffande vuxna lagöverträdare från preskription enligt förslaget.

Det föreslås att uppgifter i spårregistret som hänför sig till mord, dråp, grovt folkrättsbrott, folkmord samt terroristbrott, som begås genom mord eller dråp, ska gallras senast sjuttio år efter registreringen i stället för som idag, trettio år.

Vidare föreslås att preskriptionstiden för könsstympning som begås mot barn förlängs på så sätt att preskriptionstiden börjar löpa först den dag barnet fyller eller skulle ha fyllt 18 år. Ändringen föreslås också omfatta försök till sådant brott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2010. Ändringarna såvitt gäller avskaffande av preskription för vissa allvarliga brott respektive förlängning av preskriptionstiden för könsstympning av barn föreslås gälla också för begångna brott som vid lagens ikraftträdande ännu inte har preskriberats.
 
  © 2017 Jure AB