Ds 2010:21 Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall
   
 
Titel:Ds 2010:21 Ansvarsfördelning mellan kommuner i vissa fall
Utgivningsår:2010
Omfång:73 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234105
Serie:Ds, departementsserien nr. 2010:21
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 183 SEK exkl. moms

 

Gör bland annat bedömningen att om en enskild avser att för en begränsad tid vistas i en annan kommun än den där han eller hon är bosatt, är det bosättningskommunen som ska vara ansvarig för sådana stöd- och hjälpinsatser som den enskilde har behov av för att kunna genomföra vistelsen. Bosättningskommunen ska stå för kostnaderna för detta.

Det rör sig framför allt om semestervistelser till exempel vistelse i ett sommarhus men kan även gälla en kortare tids studier på annan ort med mera. Liknande bestämmelser införs i LSS.

Föreslår även att den kommun som verkställer ett beslut enligt LSS i en annan kommun behåller ansvaret. De åtgärder som enligt socialtjänstlagen kan vara aktuella är framför allt hemtjänstinsatser men också ledsagning och andra insatser som behövs för att personen ska vara tillförsäkrad en skälig levnadsnivå. Enligt LSS, kan det handla om samtliga insatser som definieras i lagen.

Dessutom föreslås att en kommun ska ha ett sammanhållet ansvar i de fall då det finns samtidiga behov av insatser enligt både socialtjänstlagen och LSS.
 
  © 2017 Jure AB