Ansvarsutkrävande
� svensk förvaltning i EU
   
 
Författare:Reichel Jane
Titel:Ansvarsutkrävande � svensk förvaltning i EU
Utgivningsår:2010
Omfång:259 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234147
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 406 SEK exkl. moms

 

Möjligheten att ställa makthavare till svars för sitt handlande är centralt för en fungerande demokrati. Den offentliga makten utövas på uppdrag av folket och folket behöver kunna vidta åtgärder, direkt eller genom särskilda kontrollorgan, om makten inte utövas på ett önskvärt sätt.

I boken analyseras ansvarsutkrävande av förvaltningen, när denna agerar inom EU. Förvaltningens främsta uppgift är att omsätta en beslutad politik till praktisk verksamhet. I det moderna samhället har förvaltningens uppgifter vuxit och omfattar numera även policyskapande och normgivande funktioner. Genom EU-samarbetet utförs förvaltningens uppgifter ofta utanför Sverige gränser och i samarbete med myndigheter från andra medlemsstater och EU-organ. Utgångspunkten för ansvarsutkrävande inom EU-samarbetet är att detta sker inom ramen för förvaltningarnas respektive konstitutionella system. Samtidigt innehåller EU-fördragen tre mekanismer där de olika systemens ansvarsutkrävande kan sammanlänkas;
- Kommissionens möjlighet att inleda fördragsbrottsförfarande mot medlemsstater,
- Revisionsrättens samarbete med nationella revisionsorgan, samt
- Nationella domstolars möjlighet att inhämta förhandsavgörande från EU-domstolen.

En slutsats i boken är att den parlamentariskt grundade kontrollen bör innehålla en europeiserad dimension för att ändamålsenligt kunna utkräva ansvar av förvaltningen i dess europeiska verksamhet. Boken tar särskilt sikte på svenska förhållanden.

Jane Reichel är docent i offentlig rätt och verksam vid juridiska institutionen, Uppsala universitet.
 
  © 2017 Jure AB