SOU 2010:57 Effektivare planering av vägar och järnvägar
   
 
Titel:SOU 2010:57 Effektivare planering av vägar och järnvägar
Utgivningsår:2010
Omfång:358 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138234341
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Betänkande från Transportinfrastrukturkommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2010:57
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Tidsvinst på upp till två år för väg- och järnvägsbyggen!

Föreslår förenklingar när det gäller planeringen av vägar och järnvägar så att denna genomförs i en enda sammanhållen process och inte som nu delas upp i tre skeden.

Förslag till förenklingar:

Om ett väg- eller järnvägsprojekt inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, ska det inte krävas en miljökonsekvensbeskrivning.
Samordnad planering av vägbyggen som är en följd av ett järnvägsprojekt. Motsvarande ska gälla för byggande av järnväg som är en följd av ett vägprojekt.
Förenklade förfaranden ska vara möjliga t.ex. vid ändring av väg- eller järnvägsplaner.
Väglagen och banlagen ska i större utsträckning än i dag innehålla uttryckliga bestämmelser om samråd och miljökonsekvensbeskrivningar.

Möjligheterna att förlänga giltighetstiden för en vägplan ska begränsas till två år. Giltighetstiden för en järnvägsplan ska också få förlängas i två år.

Utredningen bedömer att dess förslag innebär att planeringsprocessen kommer att ta ett till två år kortare tid än i dag och att planeringskostnaderna för staten kommer att minska med uppemot 200 miljoner kronor/år.
 
  © 2017 Jure AB