Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet
� En rättsvetenskaplig monografi om LPT
   
 
Författare:Gustafsson Ewa
Titel:Psykiatrisk tvångsvård och rättssäkerhet � En rättsvetenskaplig monografi om LPT
Utgivningsår:2010
Omfång:497 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144053509
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt

SLUT på förlag

 

All vård som meddelas inom hälso- och sjukvården är, som huvudregel, av frivillig karaktär och en patient har en i princip oinskränkt rätt att avstå från vård och behandling såväl inom den somatiska som den psykiatriska vården. Under särskilda förutsättningar som regleras i lag (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård (LPT) ges emellertid samhället befogenhet att ingripa med tvång och vårda en enskild person mot dennes vilja. Det är denna lag som är föremål för en genomgripande undersökning och beskrivning i boken.

LPT behandlas i sin helhet. Dels beskrivs lagens innebörd och dels redogörs, på grundval av ett omfattande rättsfalls- och journalmaterial, för hur lagen kommit att tillämpas i domstolar och i hälso- och sjukvården. Eftersom tvångsvård och andra tvångsåtgärder som kan förekomma under vårdtiden utgör ett ingrepp i det fri- och rättighetsskydd som var och en åtnjuter enligt den svenska grundlagen och Europakonventionen inleds boken med en beskrivning av vad detta skydd innebär för den enskilde patienten och för dem som har att tillämpa lagen.

Boken kan användas som kurslitteratur i utbildningen inom universitet och högskolor; den juridiska utbildningen, den psykiatriska och den sociala. Boken är också lämplig att använda av yrkesverksamma som kommer i kontakt med rättsliga frågor inom det aktuella området, t.ex. offentliga biträden och förvaltningsdomstolar liksom beslutsfattare och annan vårdpersonal i hälso- och sjukvården.

Lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård (LRV) behandlas endast summariskt. Flera regler i LPT är emellertid tilllämpliga även vid vård enligt LRV varför boken kan vara av relevans även vad gäller vård enligt den lagen.

 
  © 2017 Jure AB