Prop. 2010/11:76 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet
   
 
Titel:Prop. 2010/11:76 Genomförande av rådets rambeslut om kampen mot organiserad brottslighet
Utgivningsår:2011
Omfång:62 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201011076
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2010/11:76
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 40 SEK exkl. moms

 

Propositionen innehåller förslag som syftar till att genomföra rådets rambeslut (2008/841/RIF) om kampen mot organiserad brottslighet.

I propositionen föreslås ändringar i brottsbalken, miljöbalken, skattebrottslagen,jaktlagen och lagen om punktskattekontroll av transporter m.m. av alkoholvaror, tobaksvaror och energiprodukter samt lagen om straff för marknadsmissbruk vid handel med finansiella instrument. Förslagen innebär att vissa brott - för brottsbalkens del koppleri, grov förskingring, grovt bokföringsbrott och bestickning (grovt brott) - kriminaliseras på förberedelsestadiet. I ett par fall straffbeläggs även försök till brott.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2011.
 
  © 2017 Jure AB