En tryggare skola
� Regler och förebyggande arbete mot våld och mobbning
   
 
Författare:Herlin Agneta , Munthe Bo
Titel:En tryggare skola � Regler och förebyggande arbete mot våld och mobbning
Upplaga:3 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:242 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139111733
Ämnesord:Offentlig rätt , Kriminologi

SLUT på förlag

 

När våld och kränkande behandling letar sig in på skolområdet ställer sig personalen på skolan många frågor.
• Vad är kränkande behandling och hur upptäcker man att den förekommer?
• Finns tidiga varningstecken och hur upptäcker man dem i så fall?
• Hur hanterar man massmedia vid en händelse inom skolan?
• Vilka är skolans skyldigheter när en elev råkar illa ut, och vad säger
• offentlighets- och sekretesslagen?
• Hur skapar man en trygg skolmiljö?
Dessa och många andra frågor inom området besvaras i denna informationsrika handbok. En tryggare skola lyfter fram de rättsliga möjligheter som finns såväl för att förebygga som för att åtgärda våld och kränkande behandling. I boken behandlas även anmälningsrutiner, handläggning, dokumentation och medierelationer utförligt. Boken ger vägledning till såväl den offentliga skolan som de fristående skolorna, både grundskola och gymnasieskola.
I denna tredje upplaga av boken har uppdateringar gjorts av båda författarna. Uppdateringarna avser främst gällande lagstiftning och praxis. Bland de avsnitt som särskilt har bearbetats kan nämnas Disciplinära åtgärder som har omarbetats helt med hänsyn till den nya skollagens utvidgade möjligheter till åtgärder t.ex. avstängning i grundskolan. I avsnittet refereras en dom från Högsta domstolen som är vägledande för skolpersonalens möjligheter att ingripa vid tillsynen av eleverna. Avsnittet om sekretess har omarbetats med hänsyn till den nya offentlighets- och sekretesslagen, bl.a. har en sekretessbrytande regel för skolhälsan införts. Även kapitlet om Handläggning och dokumentation har omarbetats med hänsyn till att den nya skollagen föreskriver att bestämmelser i förvaltningslagen ska tillämpas.

 
  © 2017 Jure AB