Toldret og retssikkerhed
   
 
Författare:Weil Dimitri
Titel:Toldret og retssikkerhed
Utgivningsår:2011
Omfång:293 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757425826
Ämnesord:Skatterätt , EU-rätt

Pris: 482 SEK exkl. moms

 

Et af de væsentlige mål i Rom-traktaten fra 1957 var at medlemsstaterne indgik i en fælles toldunion med ens toldsatser og uden told eller tilsvarende afgifter. Dette er stadig indskrevet i det som vi i dag kalder for EU. Forfatterens udgangspunkt er imidlertid, at retssikkerheden bliver svækket af, at vi i Danmark har to gældende retssystemer, der reguleer toldområdet - det EU-retlige og det danske. Eftersom toldretten i Danmark er underlagt forvaltningsretten, der som det mest grundlæggende har retssikkerheden, hvorimod det mest centrale begreb er den frie bevægelighed for personer, vare tjenesteydelser og kapital i EU-retten.

Bogen er et resultat af forfatteres ph.d.-afhandling og tesen er, at toldrettens EU-retlige natur svækker retssikkerheden i relation til de toldretlige afgørelser, der træffes i Danmark. Retssikkerheden er med andre ord mindre end den ville have været, såfremt toldretten (teoretisk set) var et rent dansk anliggende.

Der behøver dog ikke at være en modsætning mellem retssikkerhed og økonomisk integration. Tværtimod kan man argumentere for at retssikkerhed er eller i hvert fald kan være med til at fremme økonomisk integration mellem medlemsstaterne. Men pointen er, at de to retssystemer har grundværdier, som ikke er identiske, hvilket forfatteren forsøger at uddybe med denne tese og endvidere stille spørgsmål ved EU-rettens forrang frem for den nationale i spørgsmålet om retssikkerhed.
 
  © 2017 Jure AB