Bevisprövning i mål om osanna fakturor
� En skatte- och straffrättslig studie
   
 
Författare:Leidhammar Börje , Lindkvist Gustav
Titel:Bevisprövning i mål om osanna fakturor � En skatte- och straffrättslig studie
Utgivningsår:2011
Omfång:144 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139014973
Ämnesord:Skatterätt , Processrätt , Straffrätt

Pris: 582 SEK exkl. moms

 

Det förekommer ett stort antal skatte- respektive brottmål där Skatteverket alternativt Ekobrottsmyndigheten påstår att köpare och säljare kommit överens om att undandra det allmänna skatt genom användande av s.k. osanna fakturor. Syftet anges i regel vara att avlöna ”svart” arbetskraft. Målen är ofta omfattande samt gäller stora personliga och ekonomiska värden. Bevisfrågorna ställs ofta på sin spets.

Boken behandlar bevisprövningen i mål där sådana fakturor förekommer. Vilka skillnader föreligger i bevisprövningen mellan skatte- och brottmål samt mellan ordinarie taxering, eftertaxering och skattetillägg? Följande frågor står i förgrunden:
• På vem är bevisbördan placerad (skattemål)?
• Vilket utrednings- och beviskrav tillämpas?
• Hur går bevisvärderingen till?
• Föreligger någon förklaringsbörda?
• Vilken betydelse har bevisningen robusthet?
• Vilken betydelse har indirekt bevisning?

Boken inleds med en teoretisk bakgrund till de frågeställningar som aktualiseras i mål om osanna fakturor. Därefter analyseras och redovisas slutsatser av de undersökta rättsfallen.

Bevisprövning i mål om osanna fakturor vänder sig till alla som kommer i kontakt med mål där svart arbetskraft i allmänhet och osanna fakturor i synnerhet förekommer, exempelvis företagare, skattehandläggare, skattejurister, polis/åklagare, domare och ombud. Boken lämpar sig också för undervisningsändamål.
 
  © 2017 Jure AB