SOU 2011:71 Utlämning
� Del I + Del II
   
 
Titel:SOU 2011:71 Utlämning � Del I + Del II
Anmärkning:2 delar. Betänkande från Utlämningsutredningen
Utgivningsår:2011
Omfång:969 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138236406
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utlämningsutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2011:71
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 511 SEK exkl. moms

 

Absolut förbud att utlämna svenska medborgare till utlandet mjukas upp!

Föreslår att allmän domstol i framtiden ska besluta i utlämningsärenden som rör stater utanför Norden och EU. Svenska medborgare ska under vissa förutsättningar även kunna utlämnas till sådana länder.

Enligt den nya utlämningslagen ska beslut i utlämningsärenden fortsättningsvis fattas av allmän domstol, utom i fall där svensk utrikes- och säkerhetspolitik berörs. I sådana fall ligger beslutet om utlämning kvar hos regeringen.
När det gäller svenska medborgare föreslås att det nuvarande absoluta förbudet upphävs. Utlämning av svenska medborgare ska bli möjligt, men bara på vissa villkor. Dessa gäller främst anknytning till det andra landet och grova brott som kan ge minst fyra års fängelse. Om en svensk medborgare döms i utlandet ska straffet dock alltid verkställas i Sverige, såvida den dömde inte vill avtjäna straffet utomlands.

Tar också upp förhållanden som gäller utlämning till Sverige. Här föreslås att nuvarande reglering ska bestå, men bestämmelserna kompletteras i den nya utlämningsförordningen.

Betänkandet har delats upp i två volymer:
Del I med Gällande rätt
Del II med Överväganden och förslag 
  © 2017 Jure AB