Ungdomar i gäng
� social- och straffrättsliga reaktioner
   
 
Författare:Andersson Ulrika , Mattsson Titti
Titel:Ungdomar i gäng � social- och straffrättsliga reaktioner
Utgivningsår:2011
Omfång:116 sid.
Förlag:Liber
ISBN:9789147095476
Ämnesord:Straffrätt , Offentlig rätt

Pris: 279 SEK exkl. moms

 

Ungdomar, gäng och brottslighet nämns ofta tillsammans. Det är teman som återkommer såväl i kriminalpolitiska diskussioner som i massmediala debatter. Denna bok behandlar social- och straffrättsliga reaktioner på oönskade beteenden, utförda av ungdomar i gäng eller i gängliknande situationer. Syftet med boken är att beskriva olika reaktioner från samhället – inom ramen för socialtjänsten eller straffsystemet. Dessa centrala delar av samhällsapparaten har stora maktbefogenheter – skyldigheter och möjligheter – att agera gentemot ungdomars beteenden. Inom socialtjänsten består reaktionerna i första hand av någon form av vård, i syfte att förhindra att den unge utsätter sin hälsa eller utveckling för skada, medan det inom straffsystemet handlar om någon form av straff för de brottsliga handlingar som utförts. Dessa reaktioner skiljer sig alltså åt i grunden. Men för den unge kan de i många fall vara lika kraftfulla och ingripande, och på så sätt likna varandra.

Boken vänder sig till studenter, yrkesverksamma och andra intresserade. För användning i undervisning där dessa frågor behandlas, till exempel vid kriminologprogrammet, finns även rättsfall och frågor som en avslutning.
 
  © 2017 Jure AB