Unga lagöverträdare
� i social-, straff- och processrätt
   
 
Författare:Nordlöf Kerstin
Titel:Unga lagöverträdare � i social-, straff- och processrätt
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:412 sid.
Förlag:Studentlitteratur
ISBN:9789144076690
Ämnesord:Straffrätt , Processrätt , Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

I denna monografi behandlar författaren det omfattande och innehållsmässigt variationsrika rättsvetenskapliga forskningsområdet gällande misstanke om brott begånget av ett barn eller en ung person. I boken diskuteras om kravet avseende rättssäkerhet i dess traditionella bemärkelse, dvs. legalitet, objektivitet och förutsebarhet samt proportionalitet, kan anses tillgodosedda inom området.

I boken behandlas fyra delar av rättsvetenskapen i förhållande till unga lagöverträdare: socialrätt, förvaltningsprocessrätt, straffrätt och straffprocessrätt. Syftet med att samla relevanta rättsvetenskapliga områden är att skapa en rättsdogmatisk ram och därmed bidra till förståelsen av ämnet. Frågeställningar kring unga lagöverträdare är ett rättsvetenskapligt område av dynamisk karaktär och med avgörande effekt på juridikens konstruktion och framtid. Framställningen är relevant inom flera områden av vårt samhälle och riktar sig till såväl studenter på jurist-, rättsvetar-, förvaltnings-, socionom-, kriminolog-, och polisutbildningar som till forskare och praktiker inom ämnet.

Utvecklingen har gått mot ökade utredningsmöjligheter, och därmed användningen av straffprocessuella tvångsmedel, där den misstänkte är under 15 år, dva. då hon eller han ännu inte uppnått straffbarhetsåldern. Medling vid brott används också i störst utsträckning för denna grupp. Även om en förstärkning skett i form av tillgång till juridiskt biträde kan utvecklingen på fem punkter ifrågasättas med hänvisning till FN:s Barnkonvention. Andra lagändringar inklusive utvecklingen på det internationella planet inom området uppmärksammas också i denna nya andra upplaga.

Kerstin Nordlöf, juris doktor och adjungerande hovrättsråd samt ledande auktoritet i Norden inom området barns rättigheter, är verksam som professor i straff- och processrätt vid Örebro universitet.
 
  © 2017 Jure AB