Regeringens skrivelse 2011/12:135 Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål - En utmaning för regeringen och rättsväsendet
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2011/12:135 Riksrevisionens rapport om att hantera brottmål - En utmaning för regeringen och rättsväsendet
Utgivningsår:2012
Omfång:198 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201112135
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2011/12:135
Ämnesord:Straffrätt

Pris: 74 SEK exkl. moms

 

I skrivelsen redovisar regeringen sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen gjort i rapporten Att hantera brottmål effektivt - En utmaning för regeringen och rättsväsendet (RiR 2011:27).

Brottsutvecklingen påverkas i stor utsträckning av faktorer som ligger utanför rättsväsendets verksamhet. Riksrevisionen följer ett fåtal frågor som var aktuella för rättsväsendet i början av 2000-talet och granskar
därefter om regeringen har återkommit till dessa under den granskade perioden. Det är enligt regeringens mening ett allt för förenklat tillvägagångssätt för att granska rättsväsendets effektivitet.

Regeringen instämmer helt i att måluppfyllelsen ska öka och resultaten i rättsväsendet förbättras men instämmer inte i att regeringen bör göra en grundläggande analys av verksamheten i ett rättskedje- och processperspektiv. Regeringen instämmer delvis i Riksrevisionens övriga rekommendationer.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB