Offentlig upphandling
� primärrättens reglering av offentliga kontrakt
   
 
Författare:Sundstrand Andrea
Titel:Offentlig upphandling � primärrättens reglering av offentliga kontrakt
Utgivningsår:2012
Omfång:369 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234840
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , EU-rätt

Pris: 590 SEK exkl. moms

 

EUF-fördragets bestämmelser om de grundläggande friheterna och de allmänna rättsprinci­per­na i primärrätten utgör grunden för det unionsrättsliga regelverket för tilldelningar av offentliga kontrakt. Regleringen av kontrakt över vissa tröskelvärden har harmoniserats genom EU:s upphandlingsdirektiv. Direktiven innehåller bestämmelser om tilldelningsförfarandena för dessa kontrakt, men även bestämmelser om rättsmedel i form av överprövning, ogiltighet och skadestånd. Tilldelningar av offentliga kontrakt som undantagits från upphandlingsdirektiven omfattas i huvudsak av medlemsstaternas behörighet.

Ett offentligt kontrakt kan emellertid under vissa omständigheter anses ha ett bestämt gränsöverskridande intresse. Det innebär att tilldelningen av kontraktet är av intresse även för leverantörer i andra medlemsstater än den i vilken upphandlingen sker. Enligt fast unionsrättslig praxis omfattas tilldelningen av sådana kontrakt av EUF-fördragets bestämmelser och av de allmänna rättsprinciperna. Frågan är vilka offentliga kontrakt som omfattas av EU:s primärrätt och vad bestämmelserna om de grundläggande friheterna och de allmänna rättsprinciperna faktiskt innebär vid tilldelningen av sådana kontrakt.

Syftet med avhandlingen är att fastställa tillämpligt regelverk för tilldelningar av offentliga kontrakt i primärrätten. I avhandlingen analyseras begreppet ett bestämt gränsöverskridande intresse och primärrättens möjlighet att ålägga medlemsstaterna positiva och negativa för­pliktelser. I arbete behandlas även enskilda leverantörers rätt till effektiva rättsmedel vid överträdelser av primärrättens regelverk för tilldelningar av offentliga kontrakt.

Andrea Sundstrand har tidigare publicerat böckerna EG-domstolens domar om offentlig upphandling och Offentlig upphandling – LOU och LUF.
 
  © 2017 Jure AB