Företrädaransvar
� för juridiska personers skatteskulder
   
 
Författare:Forssén Björn
Titel:Företrädaransvar � för juridiska personers skatteskulder
Utgivningsår:2012
Omfång:84 sid.
Förlag:Jure
ISBN:9789172234826
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 224 SEK exkl. moms

 

I Företrädaransvar – för juridiska personers skatteskulder ges en introduktion av reglerna om betalningsskyldighet på skatteområdet för en företrädare för en juridisk person, beträffande den juridiska personens skatteskulder.

Boken innehåller en historisk genomgång av företrädaransvarsinstitutets utveckling sedan det infördes på källskatteområdet 1968. Sedan dess har ett skattekontosystem introducerats, där bl.a. reglerna om uppkomsten av ansvaret i fråga infördes i 12 kap. 6 och 6 a §§ skattebetalningslagen. Den 8 september 2011 överlämnade Regeringen propositionen 2010/11:165 (Skatteförfarandet) till Riksdagen. En ny lag, skatteförfarandelagen, föreslås för i stort sett hela skatteförfarandet, och om den lagen tas av Riksdagen återfinns företrädaransvarsreglerna i 59 kap. i den nya lagen från och med den 1 januari 2012.* Reglernas innehåll behålls dock oförändrade, förutom att förslaget innebär att ansvaret för företrädaren knyts till skyldigheten att anmäla i stället för skyldigheten att betala när den juridiska personen inte har gjort anmälan om F-skatt i ett uppenbart anställningsförhållande. I denna bok behandlas först de materiella reglerna om företrädaransvaret och sedan förfarandebestämmelserna. En utförlig genomgång av rättspraxis beträffande företrädarbegreppet, de subjektiva rekvisiten för ansvar och särskilda skäl för befrielse från betalningsskyldighet vidtar därefter. Avslutande synpunkter ges på företrädaransvarsinstitutet och huruvida det behöver revideras, varvid flera förslag till forskning på området lämnas eller att institutet tas upp i samband med forskning på näraliggande områden.

[*Under arbetet med tryckningen av denna bok har lagförslaget hunnit antas av Riksdagen genom beslut om skatteförfarandelagen (2011:1244).]

Björn Forssén är advokat med egen verksamhet i Stockholm inriktad på affärs- och skatterätt.
 
  © 2017 Jure AB