Skatteprocessen
   
 
Författare:Almgren Karin , Leidhammar Börje
Titel:Skatteprocessen
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2012
Omfång:255 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139015796
Ämnesord:Skatterätt , Processrätt

Pris: 645 SEK exkl. moms

 

Skatteförfarandelagen (2011:1244), som trädde i kraft den 1 januari 2012, innebär att reglerna om skatteförfarandet – utan några större förändringar – samlats i en lag. Lagen ersätter bl.a. taxeringslagen (1990:324), skattebetalningslagen (1997:483), lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter, lagen (1978:880) om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter och lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet.
Handboken Skatteprocessen tar upp centrala frågeställningar som kan uppkomma under förfarandet i Skatteverket och i en skatteprocess i domstol. Boken behandlar huvudsakligen skatteförfarandelagen men även förfarandena för skatter som inte omfattas av den lagen.
Den nya lagstiftningen har inneburit att denna andra upplaga av boken i stora stycken har arbetats om. Liksom tidigare innehåller den rikliga referenser till väsentligt källmaterial inom området.
Handboken vänder sig till praktiskt verksamma jurister och andra som kommer i kontakt med skatteprocessen. Boken är också skriven för undervisningsändamål vid högskolor och universitet.
Författarna, som tidigare gett ut lagkommentaren Skatteförfarandet, arbetar vid tidpunkten för utgivningen av denna bok med en detaljerad komentar till skatteförfarandelagen och därtill relaterade lagar.
En strävan med denna utgåva av Skatteprocessen har varit att den ska omfatta rättsutvecklingen på området fram till och med juni 2012.
 
  © 2017 Jure AB