Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek
   
 
Titel:Ds 2012:21 Ny myndighet för infrastrukturfrågor för vård och apotek
Utgivningsår:2012
Omfång:100 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237588
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:21
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Föreslår att Apotekens Service AB ombildas till en myndighet den 1 januari 2014. Den nya myndigheten får ett vidgat ansvar för infrastrukturuppgifter gentemot apotek och vård. För ställningstagande till framtida uppgifter för myndigheten krävs analys i varje enskilt fall.

Myndighetens verksamhet bedöms i huvudsak finansieras med avgifter, men en mindre del av verksamheten bör finansernas med anslag. Myndigheten föreslås använda sig av de administrativa tjänster som Statens Servicecenter erbjuder.

Myndigheten föreslås få namnet Myndigheten för apoteks- och vårdinfrastruktur (Inframed), vara lokaliserad till Stockholm och ledas av en styrelse.

Förslaget skiljer sig från det förslag som Statens vård- och omsorgsutredning presenterar i sitt betänkande (SOU 2012:33). Förslaget i denna promemoria tar sin utgångspunkt i en ombildning av Apotekens Service AB och verksamheten för myndigheten är följaktligen mer avgränsad jämfört med Vård- och omsorgsutredningens förslag.

 
  © 2017 Jure AB