Ds 2012:17 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen
� samt borttagande av automatiskt uppskov vid ansökan om nåd
   
 
Titel:Ds 2012:17 Överflyttning av vissa utlänningsärenden till den ordinarie migrationsprocessen � samt borttagande av automatiskt uppskov vid ansökan om nåd
Utgivningsår:2012
Omfång:211 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138237465
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2012:17
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 196 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att beslut i utlänningsärenden flyttas från regeringsnivå till myndighetsnivå.
Förslaget innebär att en utlänning som utvisats p.g.a. brott av allmän domstol ska kunna ansöka hos Migrationsverket om upphävande av utvisningsbeslutet eller om uppehållstillstånd.
Om Migrationsverket finner att ansökan bör beviljas ska ärendet lämnas över till migrationsdomstol med bifogat yttrande. Om verket däremot inte tycker att det finns skäl att bevilja ansökan ska den avslås. Avslagsbeslutet ska dock kunna överklagas till en migrationsdomstol. Domstolens beslut ska kunna överklagas till Migrationsöverdomstolen,
Föreslår även att bestämmelserna i lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. om automatiskt uppskov av fängelsestraff vid ansökan om nåd hos regeringen upphävs.
 
  © 2017 Jure AB