Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård
� ett skydd för patientens personliga integritet
   
 
Författare:Sandén Ulrika
Titel:Sekretess och tystnadsplikt inom offentlig och privat hälso- och sjukvård � ett skydd för patientens personliga integritet
Utgivningsår:2012
Omfång:389 sid.
Förlag:Iustus
ISBN:9789176788240
Produkttyp:Inbunden
Typ av verk:Akademisk avhandling
Serie:Skrifter från Juridiska institutionen vid Umeå universitet nr. 27
Ämnesord:Offentlig rätt

SLUT på förlag

 

Det är av största vikt att patienten känner förtroende för hälso- och sjukvården och för att de uppgifter som hon lämnar om sig själv kommer att hemlighållas. En patient som inte känner ett sådant förtroende kan välja att inte berätta allt. Vissa personer kanske till och med undviker att söka vård av rädsla för att uppgifter om dem kan komma att spridas till utomstående. Ett bristande skydd för integritetskänsliga uppgifter kan i förlängningen leda till att medborgarnas förtroende för hälso- och sjukvården minskar eller rent av försvinner. Skyddet för patientens personliga integritet är således av grundläggande betydelse inom området hälso- och sjukvård.

Reglerna om sekretess inom offentlig hälso- och sjukvård samt om tystnadsplikt inom privat hälso- och sjukvård syftar till att utgöra ett skydd för patientens personliga integritet. Avhandlingens övergripande syfte är att undersöka och analysera lagstiftarens intentioner med och den rättsliga konstruktionen av dessa regler ur patientens integritetsperspektiv. I denna avhandling diskuteras konstruktionen av patientens integritetsskydd, förutsättningarna för genombrott i integritetsskyddet, patientens integritetsskydd gentemot närstående samt centrala begrepp som till exempel hälso- och sjukvård, hälso och sjukvårdspersonal, tystnadsplikt och sekretess. Även de skillnader som finns mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård diskuteras. Analysen visar bland annat att konstruktionen av regelverket inte överensstämmer med lagstiftarens intentioner att regleringen av integritetsskyddet ska tillförsäkra patienten ett starkt skydd för den personliga integriteten.

Analysen visar också att lagstiftarens intentioner att integritetsskyddet ska vara lika mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård inte syns i regelverket.

Akademisk avhandling.
 
  © 2017 Jure AB