Lærebog om indkomstskat
   
 
Författare:Michelsen Aage , Askholt Steen
Titel:Lærebog om indkomstskat
Upplaga:14 uppl.
Utgivningsår:2011
Omfång:1343 sid.
Förlag:DJØF
ISBN:9788757425581
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 1217 SEK exkl. moms

 

Denne bog giver en systematisk fremstilling af dansk indkomstskatteret.Bogens omfang og vægtning af de enkelte emner er i overvejende grad bestemt af, at bogen anvendes som grundlag for undervisningen ved handelshøjskolerne og universiteterne. Omtalen af og henvisningerne til praksis og litteratur prætenderer derfor ikke generelt at være udtømmende. På områder, hvor der er offentliggjort en meget omfattende praksis, er der foretaget en udvælgelse, hvorved der er lagt megen vægt på, at de spørgsmål, der behandles i bogen, altid bliver illustreret med en omtale af den mest relevante og nyeste praksis. EU-Domstolens domme om indkomstskatteretlige spørgsmål er også blevet inddraget i fremstillingen.Bogen kan også benyttes af revisorer, advokater, ansatte i skatteforvaltningen og andre praktikere. Bl.a. af denne grund er der udarbejdet et stikordsregister samt et register over de i bogen omtalte domme, landsskatteretskendelser, bindende svar og andre administrative afgørelser.

Indholdsoversigt

Afsnit 1. Indledning og retskilder. Skatteforvaltningens opbygning
Kapitel 1. Indledning
Kapitel 2. Skattelovgivningens struktur
Kapitel 3. Skattemyndighederne og deres opgaver
Kapitel 4. Retskilder

Afsnit 2. Indkomstbegreber og skatteberegning
Kapitel 5. Indkomstbegreberne i hovedtræk
Kapitel 6. Indkomstbegreber med relation til skatteberegningen mv.

Afsnit 3. Erhvervsindkomst
Kapitel 7. Indkomst ved erhvervsmæssig virksomhed
Kapitel 8. Driftsomkostninger, driftstab og andre fradrag
Kapitel 9. Afskrivninger

Afsnit 4. Lønmodtagere mv.
Kapitel 10. Opgørelse af bruttolønindkomsten
Kapitel 11. Lønmodtageres fradrag

Afsnit 5. Gaver og andre indtægter
Kapitel 12. Gaver
Kapitel 13. Andre indtægter

Afsnit 6. Kapitalindtægter og -udgifter. Kapitalgevinster og afhændelsestab
Kapitel 14. Realisationskriterier og berigtigelsesformer
Kapitel 15. Driftsmidler og andet løsøre
Kapitel 16. Fast ejendom
Kapitel 17. Renter og kursgevinster
Kapitel 18. Aktier, andelsbeviser og lignende værdipapirer
Kapitel 19. Immaterielle aktiver
Kapitel 20. Finansielle kontrakter
Kapitel 21. Overdragelse af erhvervsvirksomhed
Kapitel 22. Succession ved overdragelse af aktier og erhvervsvirksomhed

Afsnit 7. Andre problemer ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst
Kapitel 23. Rette indkomstmodtager og lovhjemlet indkomstdeling

Afsnit 8. Familiebeskatning
Kapitel 24. Beskatning af ægtefæller og ugifte samlevende
Kapitel 25. Beskatning af forældre og børn

Afsnit 9. Subjektiv skattepligt
Kapitel 26. Subjektiv skattepligt for personer
Kapitel 27. Subjektiv skattepligt for selskaber mv.

Afsnit 10. Selskabsbeskatningen
Kapitel 28. Stiftelse af selskaber mv.
Kapitel 29. Indkomstopgørelsen og skatteberegningen i aktieselskaber mv.
Kapitel 30. Beskatning af koncerner mv.
Kapitel 31. Andelsselskabs, institutions- samt fonds- og foreningsbeskatning
Kapitel 32. Ydelse mellem selskaber mv. og selskabsdeltagerne
Kapitel 33. Opløsning af selskaber og foreninger mv. og overgang i skattepligt
Kapitel 34. Omstrukturering af selskaber mv.
Kapitel 35. Rekonstruktion
Kapitel 36. Beskatningen af indkomst i selskaber, der ikke er selvstændige skattesubjekter

Afsnit 11. International skatteret
Kapitel 37. International skatteret

Afsnit 12. Beskatning ved død samt boafgift
Kapitel 38. Beskatning ved død
Kapitel 39. Boafgift
Kapitel 40. Beskatning ved konkurs

Afsnit 14. Pensionsbeskatning
Kapitel 41. Pensionsbeskatning

Afsnit 15. Skatternes beregning og opkrævning
Kapitel 42. Skatternes beregning og opkrævning

Afsnit 16. Strafferetlige sanktioner
Kapitel 43. Strafferetlige sanktioner
 
  © 2017 Jure AB