Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn
   
 
Författare:Forsman Maria
Titel:Rättsliga ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn
Utgivningsår:2013
Omfång:650 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139017271
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Offentlig rätt , Familjerätt , Straffrätt

Pris: 812 SEK exkl. moms

 

I denna bok granskas och analyseras de olika möjligheter och skyldigheter som den svenska rättsordningen har ifråga om ingripanden vid föräldrars våld och övergrepp mot barn.

Denna typ av ingripanden tangerar två skilda rättsområden – socialrätt och straffrätt – som har delvis olika målsättningar och verkanssätt och som hanterar våldet utifrån olika angreppspunkter: som ett socialt problem (socialrätten) respektive som ett brott (straffrätten).

Med utgångspunkt i våldets karaktär beskrivs i boken vilka handlingar och situationer som faller under respektive rättsområdes regelverk. Boken tar även upp hur den processuella hanteringen ser ut och diskuterar hur regelsystemen – var för sig och sammantaget – tillgodoser det våldsutsatta barnets rättigheter och intressen.

Boken vänder sig till alla som vill få en fördjupad kunskap om rättsliga frågor knutna till ingripanden vid barnmisshandel, t.ex. blivande och yrkesverksamma jurister, socialsekreterare och poliser.

 
  © 2017 Jure AB