SKV Författningar om förfarandet 2013 - Del 1 och 2 (paket)
   
 
Titel:SKV Författningar om förfarandet 2013 - Del 1 och 2 (paket)
Upplaga:2 uppl.
Utgivningsår:2013
Omfång:1024 sid.
Förlag:Skatteverket
ISBN:F2013004
Typ av verk:Författningssamling
Serie:SKV Publikationer nr. 616 utg. 2
Ämnesord:Skatterätt

Pris: 796 SEK exkl. moms

 

Ladda ner del 1 som PDF
Ladda ner del 2 som PDF

Innehåller bland annat skatteförfarandelagen och skatteförfarandeförordningen, vilka ersatt bland andra taxeringslagen och skattebetalningslagen. De upphävda författningar som enligt övergångsbestämmelserna fortfarande ska tillämpas i vissa fall finns också med.

Utgavs 2012 under titeln Författningar om skatteförfarandet och utgavs i en volym, SKV 616.

Innehåll del 1
Förord.......................................................................................................3
Lag om beräkning av lagstadgad tid (1930:173)...............................11
Lag om allmänna förvaltningsdomstolar (1971:289) .......................13
Förvaltningsprocesslag (1971:291) .....................................................27
Förordning om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet
m.m. (1977:937) ...............................................................................40
Förordning om protokollföring m.m. vid de allmänna
förvaltningsdomstolarna (1979:575).............................................47
Lag om viten (1985:206).......................................................................52
Förvaltningslag (1986:223) ..................................................................55
Avgiftsförordning (1992:191) ..............................................................64
Personuppgiftslag (1998:204) ..............................................................71
Personuppgiftsförordning (1998:1191) ..............................................88
Lag om behandling av personuppgifter vid Skatteverkets
medverkan i brottsutredningar (1999:90)....................................95
Förordning om behandling av personuppgifter vid
Skatteverkets medverkan i brottsutredningar (1999:105).......100
Lag om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet (2001:181)............................................103
1 kap. Allmänna bestämmelser ...................................................103
2 kap. Beskattningsdatabasen......................................................105
3 kap. Enskildas rättigheter .........................................................109
Förordning om behandling av uppgifter i Skatteverkets
beskattningsverksamhet (2001:588)............................................112
Förordning om tiden för tillhandahållande av domar
och beslut, m.m. (2003:234)..........................................................123
Lag med anledning av inrättande av Skatteverket (2003:642) .....126
Myndighetsförordning (2007:515)....................................................127
Förordning med instruktion för Skatteverket (2007:780) .............133
Förordning med instruktion för Skatterättsnämnden
(2007:785) .......................................................................................138
Förordning med instruktion för Ekobrottsmyndigheten
(2007:972) .......................................................................................140
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).......................................144
1 kap. Lagens innehåll.................................................................145
2 kap. Lagens tillämpningsområde..............................................147
3 kap. Definitioner ......................................................................149
4 kap. Allmänna åtgärder för att underlätta sökande efter
allmänna handlingar, m.m...........................................................150
5 kap. Registrering av allmänna handlingar och
sekretessmarkering......................................................................151
6 kap. Utlämnande av allmänna handlingar och uppgifter,
överklagande, m.m. .....................................................................152
7 kap. Grundläggande bestämmelser ..........................................155
8 kap. Vilka sekretessen gäller mot.............................................156
9 kap. Förbud i annan lagstiftning mot att röja eller utnyttja
uppgift .........................................................................................156
10 kap. Sekretessbrytande bestämmelser och bestämmelser
om undantag från sekretess .........................................................157
11 kap. Överföring av sekretess ..................................................165
12 kap. Sekretess i förhållande till den enskilde själv, m.m. ......166
13 kap. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter..............167
14 kap. Ansvar ............................................................................168
15 kap. Sekretess till skydd för rikets säkerhet eller dess
förhållande till andra stater eller mellanfolkliga organisationer..169
16 kap. Sekretess till skydd för rikets centrala finanspolitik,
penningpolitik eller valutapolitik ................................................170
17 kap. Sekretess till skydd främst för myndigheters
verksamhet för inspektion, kontroll eller annan tillsyn...............171
18 kap. Sekretess till skydd främst för intresset av att
förebygga eller beivra brott.........................................................174
19 kap. Sekretess till skydd för det allmännas ekonomiska
intresse ........................................................................................180
20 kap. Sekretess till skydd för intresset av att bevara djureller
växtart .................................................................................183
21 kap. Sekretess till skydd för uppgift om enskilds personliga
förhållanden oavsett i vilket sammanhang uppgiften
förekommer.................................................................................183
22 kap. Sekretess till skydd för enskild vid folkbokföring,
delgivning, m.m. .........................................................................185
23 kap. Sekretess till skydd för enskild i utbildningsverksamhet,
m.m. ............................................................................................187
24 kap. Sekretess till skydd för enskild inom forskning och
statistik ........................................................................................190
25 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som
avser hälso- och sjukvård, m.m...................................................192
26 kap. Sekretess till skydd för enskild inom socialtjänst,
vid kommunal bostadsförmedling, adoption, m.m......................199
27 kap. Sekretess till skydd för enskild inom verksamhet
som rör skatt, tull, m.m. ..............................................................204
28 kap. Sekretess till skydd för enskild när det gäller
socialförsäkringar, studiestöd, arbetsmarknad, m.m. ..................207
29 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet som rör
transporter och andra former av kommunikation ........................212
30 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet
som avser tillsyn m.m. i fråga om näringslivet ...........................216
31 kap. Sekretess till skydd för enskild i annan verksamhet
med anknytning till näringslivet..................................................224
32 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet
som rör annan tillsyn, granskning, övervakning, m.m. ...............230
33 kap. Sekretess till skydd för enskild hos
Diskrimineringsombudsmannen, Barnombudsmannen
och Konsumentombudsmannen, m.m. ........................................233
34 kap. Sekretess till skydd för enskild vid utsökning
och indrivning, skuldsanering, m.m. ...........................................234
35 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet
som syftar till att förebygga eller beivra brott, m.m....................237
36 kap. Sekretess till skydd för enskild i vissa mål och ärenden
hos domstol, i vissa fall av medling, i ärenden om rättshjälp,
m.m. ............................................................................................244
37 kap. Sekretess till skydd för enskild vid utlänningskontroll,
i Schengensamarbetet, m.m.........................................................248
38 kap. Sekretess till skydd för enskild i verksamhet
som rör totalförsvar, krisberedskap, m.m....................................251
39 kap. Sekretess till skydd för enskild i personaladministrativ
verksamhet ..................................................................................253
40 kap. Sekretess till skydd för enskild hos övriga myndigheter
och i övriga verksamheter ...........................................................255
41 kap. Riksdagen och regeringen ..............................................257
42 kap. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern, Säkerhetsoch
integritetsskyddsnämnden och undersökningskommissioner,
m.m. ............................................................................................258
43 kap. Domstolar m.m...............................................................261
44 kap. Tystnadsplikt som följer av andra författningar och
som inskränker rätten att meddela och offentliggöra uppgifter...264
Offentlighets- och sekretessförordning (2009:641).........................274
Delgivningslag (2010:1932) ................................................................322
Delgivningsförordning (2011:154) ....................................................332

Innehåll del 2
Skatteförfarandelag (2011:1244).....................................................11
Förteckning över ändringar i skatteförfarandelagen
(2011:1244).................................................................................184
Skatteförfarandeförordning (2011:1261) .....................................188
Förteckning över ändringar i
skatteförfarandeförordningen (2011:1261).............................219
Paragrafnyckel – skatteförfarandelagen ......................................220
Paragrafnyckel – taxeringslagen...................................................240
Paragrafnyckel – skattebetalningslagen.......................................243
Paragrafnyckel – lagen om självdeklarationer och
kontrolluppgifter.......................................................................252
Förordning om fullgörande av deklarationsskyldighet
för staten, landsting, kommun, m.m. (1957:515)....................257
Skattebrottslag (1971:69)...............................................................260
Lag om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde
i vissa fall (1985:354).................................................................268
Lag om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska
länderna (1990:226) ..................................................................271
Lag om ömsesidig handräckning i skatteärenden (1990:314) ....282
Förordning om ömsesidig handräckning i skatteärenden
(1990:320)...................................................................................289
Förordning om avtal mellan de nordiska länderna om
handräckning i skatteärenden (1991:171)...............................293
Förordning om handräckning i skatteärenden mellan
de nordiska länderna (1997:1157) ...........................................294
Lag om Skatteverkets medverkan i brottsutredningar
(1997:1024).................................................................................309
Lag om förhandsbesked i skattefrågor (1998:189) ......................311
Lag om kreditering på skattekonto av vissa stöd beslutade av
arbetsmarknadsmyndighet och Rederinämnden
(1999:591)...................................................................................320
Förordning om sjöfartsstöd (2001:770) ........................................321
Lag med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från
Europeiska unionens domstol (2006:502) ...............................326
Lag om kreditering på skattekonto av stimulans till
arbetsgivare för nystartsjobb (2006:1494)..............................328
Lag om underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar
från välfärdssystemen (2008:206)............................................329
Lag om administrativt samarbete inom Europeiska unionen
i fråga om beskattning (2012:843) ...........................................330
Förordning om administrativt samarbete inom Europeiska
unionen i fråga om beskattning (2012:848).............................337
Innehåll 9
Upphävda författningar
Lag om betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter
(1978:880)...................................................................................344
Förordning om betalningssäkring för skatter,
tullar och avgifter (1978:881)...................................................350
Lag om ersättning för kostnader i ärenden och mål om skatt,
m.m. (1989:479) .........................................................................352
Taxeringslag (1990:324).................................................................355
Taxeringsförordning (1990:1236) .................................................380
Lag om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet
(1994:466)...................................................................................386
Skattebetalningslag (1997:483)......................................................393
Förteckning över ändringar i skattebetalningslagen
(1997:483)...................................................................................558
Skattebetalningsförordning (1997:750) ........................................601
Förteckning över ändringar i skattebetalningsförordningen
(1997:750)...................................................................................624
Lag om särskild skattekontroll av torg- och marknadshandel
m.m. (1998:514) .........................................................................632
Lag om självdeklarationer och kontrolluppgifter (2001:1227) ..634
Förordning om självdeklarationer och kontrolluppgifter
(2001:1244).................................................................................693
Lag om allmänt ombud hos Skatteverket (2003:643)..................705
Lag om deklarationsombud (2005:1117)......................................706
Lag om särskild skattekontroll i vissa branscher (2006:575) .....709
Förordning om personalliggare enligt lagen (2006:575)
om särskild skattekontroll i vissa branscher (2006:585) .......713
Lag om kassaregister m.m. (2007:592) .........................................714
Förordning om kassaregister m.m. (2007:597) ............................719


 
  © 2017 Jure AB