SOU 2013:37 Begripliga beslut på migrationsområdet
   
 
Titel:SOU 2013:37 Begripliga beslut på migrationsområdet
Utgivningsår:2013
Omfång:365 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239476
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Migrationsspråkutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:37
Ämnesord:Offentlig rätt , Internationell rätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningens uppdrag har varit att kartlägga hur Migrationsverkets beslut är utformade samt hur de uppfattas av enskilda parter, överinstanser och andra myndigheter. I uppdraget har ingått att, mot bakgrund av kartläggningen, lämna förslag till hur utformningen av Migrationsverkets beslut kan utvecklas.

Utredningen har dessutom haft till uppgift att ta ställning till om det finns anledning att, utöver det arbete som inletts, ytterligare utveckla hur migrationsdomstolarnas och Migrationsöverdomstolens domar och beslut utformas. Utgångspunkten vid denna bedömning har varit kartläggningen och förslagen beträffande Migrationsverkets beslut.

Utredningen ska enligt direktiven presenteras på ett sådant sätt att resultaten kan ligga till grund för Migrationsverkets och Sveriges Domstolars fortsatta arbete med dessa frågor.
 
  © 2017 Jure AB