SOU 2013:42 Tillsyn över polisen
   
 
Titel:SOU 2013:42 Tillsyn över polisen
Utgivningsår:2013
Omfång:288 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239605
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Polisorganisationskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:42
Ämnesord:Offentlig rätt , Organisation och ledarskap

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Utredningen föreslår att en ny myndighet inrättas: Tillsynsmyndigheten för polisen, vilken ska utöva tillsyn över polisväsendet. Myndigheten ska också överta de uppgifter som Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden i dag utför.

Polisverksamhetens särart motiverar att en grundlig och fortlöpande tillsyn utövas. Polisen har bland annat långtgående befogenheter att ingripa i människors liv och det är därför viktigt att åtgärder som polisen vidtar i efterhand kan granskas. Tillsynen syftar därför till att kontrollera att polisverksamheten utförs på ett korrekt sätt.

Kommittén gör i betänkandet bedömningen att det finns ett betydande utrymme att utöva tillsyn över polisen. Kommitténs uppfattning är att tillsyn över en ny och mer effektiv polisorganisation bäst utövas av en helt fristående myndighet. Organisatorisk åtskillnad mellan handläggning av tillsynsfrågor och den ordinarie polisverksamheten krävs för att polisen ska kunna lösa sina uppgifter med så hög legitimitet som möjligt och för att tillsynsverksamheten i sig ska vara trovärdig.

Bland förslagen:
- tillsynen ska vara en efterhandskontroll av hur polisen utför sina huvuduppgifter
- tillsynen ska avse myndigheterna den nya Polismyndigheten och Säkerhetspolisen, och inte enskilda befattningshavare
- tillsynsmyndigheten ska kunna rikta kritik mot den granskade verksamheten
- ett särskilt beslutsorgan med parlamentarisk förankring ska ges möjlighet att ha inflytande över tillsynens utformning

Se även Ds 2013:34 Den nya polisorganisationen


 
  © 2017 Jure AB