SOU 2013:51 Skydd för geografisk information
   
 
Titel:SOU 2013:51 Skydd för geografisk information
Utgivningsår:2013
Omfång:321 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138239797
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:51
Ämnesord:Offentlig rätt , Sjö- och transporträtt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

I utredingen föreslås bl.a. att:

- den nuvarande regleringen i lagen och förordningen om skydd för landskapsinformation ersätts med en ny lag och förordning om skydd för geografisk information. Avsikten är att föreslå en modern och flexibel lagstiftning

- det även fortsättningsvis ska krävas tillstånd för sjömätning inom Sveriges sjöterritorium, med undantag av sjömätning i insjöar, vattendrag och kanaler, och för sjömätning i allmän hamn av den som svarar för hamnen

- sjömätning i ringa omfattning undantas från tillståndskravet

- tillståndskravet för inrättande av databas för lagring av geografisk information slopas

- spridningstillstånd ska alltjämt krävas för sjögeografisk information, men tillståndskravet begränsas till att gälla information som avser de områden inom vilka det krävs tillstånd för sjömätning och enbart för information som rör förhållanden i ett visst vattenområde (dvs. inte för t.ex. semesterfotografier som avbildar företeelser över vattenytan).

För landgeografisk information begränsas tillståndskravet till att enbart gälla information som har inhämtats från luftfartyg genom fotografering eller liknande registrering. Sjöfartsverket ska överta Försvarsmaktens ansvar att besluta i frågor om tillstånd för sjömätning och spridning av sjögeografisk information. Försvarsmakten kommer alltjämt att vara tillståndsgivande myndighet när det gäller fotografering och liknande registrering från luftfartyg under höjd beredskap. Lantmäteriet övertar Försvarsmaktens uppgifter som tillståndsgivande myndighet när det gäller spridning av landgeografisk information.

Kustbevakningen får till uppgift att övervaka att reglerna om sjömätning följs. Straffskalan för brott mot bestämmelserna i lagen blir enhetlig - böter eller fängelse i högst ett år - vilket innebär en straffskärpning i fråga om otillåten flygfotografering o.d. Ansvarsfrihet ska alltjämt gälla för ringa brott. Straffbestämmelsen ska vara subsidiär till bestämmelserna i brottsbalken, men endast i de fall gärningen i brottsbalken är belagd med samma eller strängare straff.

Förslagen medför behov av viss omfördelning av medel från Försvarsmakten till Lantmäteriet, Sjöfartsverket och Kustbevakningen.
 
  © 2017 Jure AB