SOU 2013:66 Översyn av det statliga stödet till dagspressen
   
 
Titel:SOU 2013:66 Översyn av det statliga stödet till dagspressen
Utgivningsår:2013
Omfång:500 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240113
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Presstödskommittén
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:66
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 438 SEK exkl. moms

 

Presstödskommittén redovisar i detta slutbetänkande sina överväganden och förslag om ett framtida statligt stöd till dagspressen.

Kommittén ansluter sig till de grundläggande motiv och målsättningar som legat till grund för statsmakternas tidigare beslut om presstöd.

Massmediernas betydelse för en levande demokrati motiverar ett fortsatt statligt engagemang. I en tid med snabb förändring av tidningsutgivningens förutsättningar, och en ökande osäkerhet om vad den tekniska utvecklingen kommer att leda till, kan alltför stora ingrepp i nu gällande reglering leda till oförutsedda och negativa resultat.

De utvecklingstendenser som kommittén redovisar ger ett underlag för fortsatta överväganden om hur
nyhetsförmedlingens villkor kan tryggas på längre sikt.

Betänkandet innehåller sammanlagt elva kapitel.
 
  © 2017 Jure AB