SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
   
 
Titel:SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
Utgivningsår:2013
Omfång:179 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240441
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Utredningen om meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:79
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Uppdraget:
Av utredarens direktiv, dir. 2012:76, framgår bland annat följande. Utvecklingen har under de senaste decennierna gått mot att allt fler offentligt finansierade verksamheter drivs i privat regi och det har i sin tur medfört ett ökat behov av stärkt skydd för privatanställda i dessa verksamheter att tryggt kunna rapportera om förhållanden som det i samhället finns anledning att särskilt uppmärksamma.

Utredaren ska ha som utgångspunkt att meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så långt som det är möjligt ska vara detsamma som för offentligt anställda. Samtidigt är det inom vård, skola och omsorg som behovet av stärkt meddelarskydd har visat sig tydligast. Utredaren ska därför belysa vilka möjligheter det finns att avgränsa det stärkta skyddet till dessa verksamheter. Om utredaren finner att ett stärkt meddelarskydd bör införas för privatanställda även i annan offentligt finansierad verksamhet, såsom t.ex. verksamhet som utförs av kompletterande aktörer till Arbetsförmedlingen, inklusive etableringslotsar, är utredaren oförhindrad att föreslå det.

Utredningens förslag:
-En ny lag införs för att reglera meddelarskyddet i förhållande till privata arbetsgivare inom vissa verksamhetsområden. Enskilda verksamheter inom dessa verksamhetsområden som helt saknar offentlig finansiering omfattas inte av lagen.
-Lagen utformas med det grundlagsreglerade meddelarskyddet som förebild och ger i princip samma skydd som gällande reglering för kommunala företag. Det är dock inte fråga om att utvidga tillämpningsområdet för offentlighetsprincipen.
-De verksamhetsområden som utredningen anser lämpliga att reglera i nuläget är vård, skola och omsorg.
-Alla som är verksamma inom kärnverksamheten, oavsett anställningsform, ska omfattas av lagen. Även inhyrd personal omfattas således och sådan personal är fri att lämna ut uppgifter om den verksamhet de är uthyrda till om verksamheten ligger inom lagens tillämpningsområde.
-Personer i företagsledande ställning undantas från lagens tillämpningsområde.
-I princip kan all typ av information lämnas ut med stöd av lagen. Lagstadgade tystnadsplikter påverkas dock inte utan dessa bryter rätten att meddela uppgifter för offentliggörande.
 
  © 2017 Jure AB