Regeringens skrivelse 2013/14:32 Riksrevisionens rapport om staten på telekommarknaden
   
 
Titel:Regeringens skrivelse 2013/14:32 Riksrevisionens rapport om staten på telekommarknaden
Utgivningsår:2013
Omfång:124 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314032
Serie:Propositioner nr. 2013/14:32
Ämnesord:IT-rätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Riksrevisionen har granskat statens roll på den svenska telekommarknaden. Granskningen har redovisats i rapporten Staten på telekommarknaden (RiR 2013:5). Riksrevisionen har gjort iakttagelser om statens insatser inom tre områden: regeringens och Post- och telestyrelsens (PTS) insatser för en väl fungerande tillämpning av den konkurrensfrämjande förhandsregleringen, det statliga innehavet av digital infrastruktur och staten som upphandlare på slutkundsmarknaden. Granskningen omfattar även regeringens rapportering till riksdagen.

Regeringens övergripande mål för it-politiken är att Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Regeringen har beslutat om en strategi för it-politiken, en digital agenda för Sverige. Regeringen bedömer att det finns en väsentligen ändamålsenlig målstruktur på området. Bl.a. de indikatorer som har redovisats till riksdagen ger en god bild av utvecklingen på området.

När det gäller den konkurrensfrämjande förhandsregleringen delar regeringen Riksrevisionens uppfattning att det är bekymmersamt att beslut som överklagats från PTS åtminstone under åren 2008-2012 i hög utsträckning har ändrats i förvaltningsdomstolarna. I skrivelsen redogör regeringen för de åtgärder som regeringen respektive PTS har vidtagit i syfte att uppnå en ändamålsenlig och rättssäker reglering.

Regeringen bedömer att staten är en stor och viktig ägare av bredbandsinfrastruktur. Mot den bakgrunden har regeringen för avsikt att tillsätta en utredning med uppdrag att utreda hur statens verksamheter på bredbandsområdet kan samordnas.

Regeringen redogör slutligen för de åtgärder som vidtagits för att förstärka stöd, information och vägledning om offentlig upphandling, inklusive innovationsupphandling.

I och med denna skrivelse anser regeringen att Riksrevisionens rapport är slutbehandlad.
 
  © 2017 Jure AB