SOU 2013:77 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt
� IT-standardisering inom socialtjänsten
   
 
Titel:SOU 2013:77 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt � IT-standardisering inom socialtjänsten
Utgivningsår:2013
Omfång:104 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240410
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:E-delegationen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2013:77
Ämnesord:Offentlig rätt , IT-rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Behovet av ökad standardisering lyfts ofta fram från utförare och huvudmän inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Standardisering är en förutsättning för ett bättre informationsflöde mellan utförare och huvudmän inom både socialtjänst och hälso- och sjukvård. Standardisering skapar möjligheter för huvudmännen så att ändamålsenlig information utifrån ett kvalitets-, effektivitets- och säkerhetsperspektiv når rätt brukare när den behöver det.

Behovsinventeringen visar på och speglar de visioner som driver E-delegationens arbete och som skapar en förvaltning som är så enkel som möjligt för så många som möjligt, utifrån brukarens behov. E-delegationen bedömer att inga specifika förslag om vilka standardiseringar som är lämpliga kan lämnas på området. Detta bör utredas vidare av de etablerade organisationerna inom e-hälsoområdet. E-delegationens bedömning är även att djupare analysarbete ska genomföras inom informationssäkerhetsområdet, för att ta hänsyn till att vård och omsorg är samhällsviktig verksamhet som i hög grad är beroende av information för att fungera.

Utgångspunkterna i detta arbete ska vara de nationella strategierna på området, Strategi för stärkt informationssäkerhet inom vård och omsorg samt Strategi och handlingsplan för samhällets informationssäkerhet.
 
  © 2017 Jure AB