SOU 2014:13 En digital agenda i människans tjänst
� en ljusnande framtid kan bli vår
   
 
Titel:SOU 2014:13 En digital agenda i människans tjänst � en ljusnande framtid kan bli vår
Utgivningsår:2014
Omfång:235 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138240816
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Digitaliseringskommissionen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:13
Ämnesord:IT-rätt , Offentlig rätt

Pris: 235 SEK exkl. moms

 

Vi redovisar i det här delbetänkandet en genomgång av internationella index och dess beståndsdelar, samt Sveriges position i dessa internationella jämförelser. Vidare ger vi en bild av utvecklingen inom den digitala agendans* samtliga 22 sakområden. Denbilden baseras på ett antal nyckelindikatorer som har valts ut för varje sakområde. Vi redovisar också resultatet av uppföljningen av de insatser som regeringen presenterade i den digitala agendan.

Inom ramen för genomförandet av den digitala agendan har länsstyrelser, landsting och samverkansorgan inbjudits att ingå ett regionalt signatärskap genom att skriva under en frivillig avsiktsförklaring. Signatärskapet innebär att länen ska verka för att ta fram regionala digitala agendor. Vi presenterar här en genomgång av hur det arbetet fortskrider.

I delbetänkandet uppmärksammas särskilt ett av den digitala agendans sakområden: Skola och undervisning. Vi presenterar en fördjupad lägesgenomgång och ett antal förslag som på olika sätt syftar till att öka de digitala inslagen i den svenska grund- och gymnasieskolans undervisning. Parallellt med det här delbetänkandet lanserar vi också webbplatsen digitalasverige.se. Där har vi samlat alla våra uppgifter om indikatorer, insatser och aktörer på ett lättillgängligt sätt, för att vara öppna med våra data och ge möjlighet för andra att göra kompletterande analyser utifrån vårt material.

* It i människans tjänst - en digital agenda för Sverige (dnr 2011/342/ITP).
 
  © 2017 Jure AB