Prop.2013/14:135 Förbättrad konkurrenstillsyn
   
 
Titel:Prop.2013/14:135 Förbättrad konkurrenstillsyn
Utgivningsår:2014
Omfång:46 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314135
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:135
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås att det i konkurrenslagen (2008:579) ska införas bestämmelser som syftar till att göra det enklare för företag att anmäla en överträdelse av förbudet mot konkurrensbegränsande samarbete till Konkurrensverket och att ge verket ett bättre underlag för att ingripa mot överträdelsen. Verket ska enligt förslaget kunna ge företag anstånd med att lämna sådana uppgifter som krävs för att företaget senare ska kunna befrias från den ekonomiska sanktionen, konkurrensskadeavgift.

När det gäller Konkurrensverkets prövning av företagskoncentrationer föreslås bestämmelser som gör det möjligt för verket att tillfälligt stoppa löptiden för de snäva tidsfrister som tillämpas vid prövningen. Löptiden
föreslås kunna stoppas om en part i koncentrationen inte har följt ett åläggande att lämna uppgifter som verket behöver för att kunna pröva koncentrationen. Löptiden för en frist föreslås också kunna stoppas på begäran av en part. Förslagen syftar till att effektivisera verkets handläggning.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.
 
  © 2017 Jure AB