Prop. 2013/14:171 Märkning av textilprodukter
   
 
Titel:Prop. 2013/14:171 Märkning av textilprodukter
Utgivningsår:2014
Omfång:114 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314171
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:171
Ämnesord:Marknadsrätt

Pris: 75 SEK exkl. moms

 

Regeringen föreslår en lag som innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparlamentets och rådets förordning EU) nr 1007/2011 om märkning av textilprodukter. EU- förordningen, som ersätter tre tidigare EU-direktiv om textilmärkning med huvudsakligen samma sakliga innehåll, syftar till att harmonisera benämningarna på textilfibrer samt hur etikettering och märkning av textilprodukter ska ske. På så sätt ska den inre marknaden fungera bättre och konsumenterna ges korrekt information. Genom lagen anpassas svensk rätt till EU-förordningen.

I den föreslagna lagen anges att marknadskontrollen i fråga om textilprodukter, dvs. tillsynen över att EU-förordningen om märkning av textilprodukter följs, ska utövas av den myndighet som regeringen bestämmer. Denna marknadskontrollmyndighet ska bl.a. få meddela de förelägganden och förbud som behövs för att regelverket ska följas. Den föreslagna lagen innehåller också bestämmelser om ersättning för provtagning och varuprover i vissa fall samt bestämmelser om tystnadsplikt och överklagande.

Lagen föreslås träda i kraft den 1 augusti 2014.
 
  © 2017 Jure AB