Rättskraft och korrektiv
   
 
Författare:Wall Gustaf
Titel:Rättskraft och korrektiv
Utgivningsår:2014
Omfång:375 sid.
Förlag:Uppsala universitet
ISBN:9789150623932
Typ av verk:Akademisk avhandling
Ämnesord:Offentlig rätt , Processrätt

Pris: 550 SEK exkl. moms

 

Denna studie behandlar förvaltningsbeslutens bindande kraft (rättskraft) och den offentliga förvaltningens möjligheter eller skyldigheter att pröva beslut på nytt (korrektiv). Det är nu ett tag sedan detta område utforskades djupare i ett rättsvetenskapligt sammanhang. Svensk förvaltningsrätt har dock de senaste decennierna kommit att förändras i väsentliga avseenden. Här kan t.ex. nämnas förvaltningsrättsreformen, en alltmer omfattande lagstiftning, den obligatoriska tvåpartsprocessen och medlemskapet i EU.

I vilken utsträckning påverkas principen om gynnande besluts orubblighet av speciallagstiftning? Vilka undantag från principen kan göras gällande? Har införandet av en obligatorisk tvåpartsprocess inneburit ett närmande mot rättegångsbalkens rättskraftsregler? Kan EU-rätten ställa krav på de svenska principerna och reglerna om rättskraft och korrektiv? Dessa är några av de frågor som behandlas i boken.

Det konstateras att rättskraftsfrågan i förvaltningsrätten innehåller ett flertal aspekter och värderingar som konkurrerar om utrymme i den rättsliga verksamheten. Boken avslutas med en diskussion om alternativa synsätt på rättskraften, här presenterade i form av ett antal modeller.
 
  © 2017 Jure AB