Prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler
   
 
Titel:Prop. 2013/14:228 Förstärkta kapitaltäckningsregler
Utgivningsår:2014
Omfång:970 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314228
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:228
Ämnesord:Associationsrätt och värdepappersrätt , Marknadsrätt , Ekonomi

Pris: 856 SEK exkl. moms

 

I propositionen föreslås två nya lagar och ändringar i bl.a. lagen om bank- och finansieringsrörelse och lagen om värdepappersmarknaden.

Den föreslagna nya lagen om kapitalbuffertar innehåller bestämmelser som ålägger kreditinstitut och värdepappersbolag att ha olika slag av kapitalbuffertar och som möjliggör ingripande i det fall ett institut inte uppfyller ett kombinerat buffertkrav.

Den föreslagna nya lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag innehåller bestämmelser som kompletterar tillsynsförordningen och genomför delar av kapitaltäckningsdirektivet.

Övriga förslag till lagändringar avser i huvudsak nya krav på institutens bolagsstyrning, regler om ersättning, tillsyn, sanktioner och skydd för visselblåsare.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 2 augusti 2014.
 
  © 2017 Jure AB