Ds 2014:18 Den nya polisorganisationen
� några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.
   
 
Titel:Ds 2014:18 Den nya polisorganisationen � några frågor om personuppgiftsbehandling m.m.
Utgivningsår:2014
Omfång:152 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241158
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:18
Ämnesord:Offentlig rätt

Pris: 197 SEK exkl. moms

 

Promemorian innehåller vissa kompletterande förslag med anledning av att Rikspolisstyrelsen, polismyndigheterna och Statens kriminaltekniska laboratorium slås samman till en myndighet och att Säkerhetspolisen blir en fristående myndighet den 1 januari 2015.

Förslagen rör framför allt behandlingen av personuppgifter i den forensiska verksamheten, som föreslås regleras i ett nytt kapitel i polisdatalagen (2010:361). Det föreslås regler om bland annat ändamålen för behandlingen, sökning och bevarande av uppgifter.

I promemorian föreslås också att den nuvarande jävsregeln för polisanställda, som finns i rättegångsbalken, flyttas till polislagen (1984:387) och justeras så att den omfattar all brottsbekämpande verksamhet. Vidare föreslås det att det införs en ny regel om jäv vid beslut eller åtgärder i ordningshållande verksamhet. I regeln i rättegångsbalken om jäv för anställda som utför brottsbekämpande uppgifter hos andra myndigheter än polisen föreslås dels att regeln ska omfatta all brottsbekämpande verksamhet, dels att även andra anställda vid Ekobrottsmyndigheten än åklagare ska omfattas av regleringen.

Vidare föreslås att Polismyndigheten ges möjlighet att medge Tullverket och Kustbevakningen direktåtkomst till uppgifter i vapenregister.

Slutligen föreslås några ytterligare konsekvensändringar som rör framför allt Säkerhetspolisen.
 
  © 2017 Jure AB