Ds 2014:14 Genomförande av brottsofferdirektivet
   
 
Titel:Ds 2014:14 Genomförande av brottsofferdirektivet
Utgivningsår:2014
Omfång:273 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241042
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:14
Ämnesord:Offentlig rätt , Straffrätt , Processrätt

Pris: 300 SEK exkl. moms

 

Rådmannen Lars Wallinder har haft i uppdrag att biträda Justitiedepartementet med att ta fram ett underlag för bedömningen av vilka åtgärder som krävs för att Sverige ska leva upp till sina åtaganden enligt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/29/EU av den 25 oktober 2012 om fastställande av miniminormer för brottsoffers rättigheter och för stöd till och skydd av dem samt om ersättande av rådets rambeslut 2001/220/RIF (brottsofferdirektivet).
 
  © 2017 Jure AB