Prop. 2013/14:242 Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning
   
 
Titel:Prop. 2013/14:242 Ett stärkt konsumentskydd vid automatisk avtalsförlängning
Utgivningsår:2014
Omfång:20 sid.
Förlag:Riksdagen
ISBN:201314242
Typ av verk:Lagförslag
Serie:Propositioner nr. 2013/14:242
Ämnesord:Förmögenhetsrätt , Marknadsrätt

Pris: 30 SEK exkl. moms

 

Det är vanligt att ett tidsbestämt avtal förlängs om en konsument inte säger upp avtalet till avtalstidens utgång, så kallad automatisk avtalsförlängning. Konsekvensen för konsumenten kan då bli att han eller hon av förbiseende blir fortsatt bunden av avtalet, ofta under en längre tid.

Regeringen vill därför stärka konsumentskyddet genom att föreslå en ny lag. Lagen innebär att en näringsidkare inför en förlängning av avtalet ska påminna en konsument om att avtalet kommer att förlängas om det inte sägs upp. Påminnelsen ska vara skriftlig och lämnas senast en månad före den tidpunkt då avtalet senast måste sägas upp. Om näringsidkaren inte påminner konsumenten, ska konsumenten ha rätt att säga upp avtalet.

Detta ska inte gälla om det finns särskilda bestämmelser om förlängning av ett avtal eller om konsumenten efter en förlängning ändå kan säga upp avtalet med högst tre månaders uppsägningstid.

Den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 mars 2015.
 
  © 2017 Jure AB