Ds 2014:25 Nya regler om upphandling
   
 
Titel:Ds 2014:25 Nya regler om upphandling
Utgivningsår:2014
Omfång:1285 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241448
Typ av verk:Statlig utredning
Serie:Ds, departementsserien nr. 2014:25
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt

Pris: 299 SEK exkl. moms

 

Innehåller författningsförslag som syftar till att genomföra delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG.

Vidare finns också förslaget att de två direktiven ska genomföras i två nya lagar på upphandlingsområdet, en ny lag om offentlig upphandling som föreslås ersätta lagen (2007:1091) om offentlig upphandling och en ny lag om upphandling inom försörjningssektorerna som föreslås ersätta lagen (2007:1092) om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster.

I Ds:n lämnas också förslag till reglering av förfarandet vid tilldelning av tjänstekontrakt enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1169/69 och (EEG) nr 1107/70 (EU:s kollektivtrafikförordning).

 
  © 2017 Jure AB