Skatte- och brottmål i kontantbranchen
� Prövning och bevisprövning i mål om oredovisade löner och intäkter
   
 
Författare:Lindkvist Gustav , Lyhagen Carsten
Titel:Skatte- och brottmål i kontantbranchen � Prövning och bevisprövning i mål om oredovisade löner och intäkter
Utgivningsår:2014
Omfång:388 sid.
Förlag:Norstedts Juridik
ISBN:9789139016915
Ämnesord:Straffrätt , Skatterätt , Processrätt

Pris: 756 SEK exkl. moms

 

Det förekommer ett stort antal skatte-respektive brottmål där Skatteverket alternativt Ekobrottsmyndigheten påstår att det i en näringsverksamhet förekommer svarta löner respektive intäkter. Intresset är stort av att lagföra individer och att beskatta dessa verksamheter liksom den enskildes rättssäkerhet och en korrekt domstolsprövning.

Skatte- och brottmål i kontantbranschen behandlar prövningen och bevisprövningen, dels i skattemål om oredovisade löner, dels i skatte- och brottmål om oredovisade intäkter. Exempel på frågeställningar som analyseras är:

· Vilket är det ”praktiska” beviskravet i skattemål om oredovisade löner? Hur många kontrollbesök behöver Skatteverket göra för att vinna bifall till sin talan?
· Vad gäller angående bevisskyldighetens omfattning vid skönsbeskattning? Tillämpar domstolarna en omvänd bevisbörda för kostnadssidan i skattemål om oredovisade intäkter?
· Upprätthålls den fria bevisvärderingen i skattemålen?
· Vad krävs enligt gällande rätt för att fällas till ansvar för skattebrott? Vilken betydelse har skatteförfarandelagstiftningen? Sker tillämpningen i enlighet med gällande rätt?
· Vad krävs enligt gällande rätt för att fällas till ansvar för bokföringsbrott? Vilket eller vilka är de relevanta jämförelsemåtten vid bedömningen av huvudsaksrekvisitet? Sker tillämpningen i enlighet med gällande rätt?
· Är beviskravet i de undersökta målen uppfyllt för styrkande av oriktig uppgift för varje redovisningsperiod vid skattebrott och för varje räkenskapsår vid bokföringsbrott?
· Hur bör bevisprövningen gå till för bevis framtagna med hjälp av kassaregister? Hur går denna prövning till i domstolarna och upprätthålls beviskravet?

Författarna gör ett stort antal ställningstaganden av materiellrättslig, processrättslig och bevisrättslig natur av betydelse för de undersökta målen.
Boken vänder sig därför till alla som kommer i kontakt med skatte- och brottmål i kontantbranschen, exempelvis processförare och skattebrottsutredare vid Skatteverket, åklagare och utredningspersonal vid Ekobrottsmyndigheten, ombud såväl i skatte- som brottmål samt domare, lagstiftare och företagare. Boken bör även vara av intresse för undervisningsändamål.
 
  © 2017 Jure AB