SOU 2014:69 En lag om upphandling av koncessioner
   
 
Titel:SOU 2014:69 En lag om upphandling av koncessioner
Utgivningsår:2014
Omfång:362 sid.
Förlag:Fritzes
ISBN:9789138241745
Typ av verk:Statlig utredning
Kommitte:Genomförandeutredningen
Serie:SOU, Statens offentliga utredningar nr. 2014:69
Ämnesord:Marknadsrätt , Offentlig rätt , Förmögenhetsrätt

Pris: 274 SEK exkl. moms

 

Genomförandeutredningen lämnar förslag till hur vissa bestämmelser i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om offentlig upphandling (KOM(2011) 896) och förslaget till Europarlamentets och rådets direktiv om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (KOM(2011) 895) bör genomföras i svensk rätt enligt den lydelse direktiven får när de har antagits.

Vidare analyseras och lämnas förslag till hur samtliga bestämmelser i förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tilldelning av koncessioner (KO (2011) 897) bör genomföras i svensk rätt enligt den lydelse direktivet får när det har antagits.
 
  © 2017 Jure AB